INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

1. Wprowadzenie

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Biuro Tłumaczeń Lexpertise Marek Król, ul. Wałowa 2/13, 33-100 Tarnów, (nazywane dalej także „Internetowym Biurem Tłumaczeń”) będące właścicielem domeny internetowej biurotlumaczen.com.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych.

2. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń Lexpertise Marek Król z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wałowa 2/13, 33-100 Tarnów, NIP: 871-103-04-13, REGON: 851813974. Wszelkie zapytania, informacje oraz oświadczenia dotyczące danych osobowych można przekazać do Administratora za pomocą: - poczty elektronicznej na adres e-mail: lub - pisemnie na adres pocztowy Administratora. Z uwagi na fakt, że Internetowe Biuro Tłumaczeń nie przetwarza danych osobowych na dużą skalę, Inspektor ochrony danych nie został powołany. Organem nadzorczym wobec Internetowego Biura Tłumaczeń w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Internetowe Biuro Tłumaczeń przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

a) obsługa zapytania

W celu udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące ceny oraz możliwości realizacji tłumaczenia dokumentów przesłanych przez Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz w celu dalszego kontaktu z Klientem.  Dane te będą przechowywane przez okres obsługi zapytania.

b) realizacja zlecenia

W celu realizacji umów świadczenia usług w zakresie tłumaczeń zawartych z Klientem. Aby możliwe było przekazanie Klientowi tłumaczenia konieczne jest podanie adresu e-mail (tłumaczenia niepoświadczone)  oraz/lub adresu pocztowego (tłumaczenia przysięgłe). Dane te będą przechowywane przez okres realizacji zlecenia.

c) prowadzenie repertorium

W przypadku tłumaczeń przysięgłych dane Klienta muszą zostać wprowadzone do repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Wymaganymi danymi osobowymi w tym przypadku są imię oraz nazwisko. Wymóg ich podania wynika z konieczności podania danych zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Dane te będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów dotycząch obowiązku prowadzenia i archiwizowania repertorium tłumacza przysięgłego (art. 22. wyżej wymienionej ustawy) tj. przez 5 lat.

d) odbiór tłumaczenia przez osobę trzecią

W celu identyfikacji osoby w przypadku odbierania przetłumaczonych dokumentów przez inną osobę niż zleceniodawca, aby nie doszło do przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora. Dane te zostaną usunięte po odbiorze tłumaczenia.

e) doskonalenie zawodowe oraz budowanie bazy wiedzy

Kopie niektórych tłumaczonych dokumentów (w języku oryginalnym i docelowym) mogą być przechowywane i gromadzone przez tłumacza przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy (szablonów tłumaczeń). Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

f) rozliczenia podatkowe

Dane osób fizycznych dla których wystawiona została faktura za wykonaną usługę przekazywane są do biura księgowego w celach prowadzenia ewidencji podatkowej zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i innych właściwych przepisów polskiego prawa. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

g) obsługa płatności elektronicznych przez ING Bank Śląski

W związku z udostępnieniem na stronie biurotlumaczen.com.pl obsługi płatności elektronicznych Internetowe Biuro Tłumaczeń przekazuje Twoje dane osobowe do ING Banku Śląskiego S.A. w związku z:

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Internetowego Biura Tłumaczeń usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Internetowego Biura Tłumaczeń przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Internetowym Biurem Tłumaczeń, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
h) udostępnienie przez Twisto Polska sp. z o.o. możliwości zapłaty za nabytą usługę przy pomocy formuły zakupowej ,,Kup z Twisto" 

Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabytą usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Internetowe Biuro Tłumaczeń, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1lit. f) Rozporządzenia).

4. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • prawo do przejrzystej informacji (art. 12-14 Rozporządzenia),
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),
 • prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia),
 • prawo do usunięcia danych, znane również jako prawo do bycia zapomnianym (art. 17 Rozporządzenia),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 19 Rozporządzenia),
 • prawo do sprzeciwu (art. 21 Rozporządzenia).

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych

 • W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
 • W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu przekazania jego danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
 • W przypadku przekazania Danych osobowych Klienta do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 • W przypadku przekazania Danych osobowych Klienta do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 • W przypadku przekazania Danych osobowych Klienta do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
 • W przypadku przekazania Danych osobowych Klienta do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Klientowi dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Klienta towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.